Over Levinas

Over Levinas

Emmanuel Levinas
Geheel volgens de filosofie van naamgever Emmanuel Levinas stellen de zorgverleners de mens centraal en zien hem als veel meer dan alleen een aandoening of kwaal. Dat uit zich in de wijze waarop zij omgaan met de patiënt en zijn sociale omgeving. In Levinas zijn menselijk contact en een zorgvuldige, respectvolle behandeling dan ook vanzelfsprekend. Iedereen ongeacht achtergrond of nationaliteit kan zich er thuis voelen.

Dit betekent dat we als zorgverleners:

  • de zorgvrager met respect en een open houding tegemoet treden;
  • de zorgbehoefte van de zorgvrager zorgvuldig in kaart brengen;
  • de zorgvrager actief betrekken in de formulering van de zorgbehoefte;
  • bij het vaststellen van de zorgbehoefte waar nodig rekening houden met de naasten van de zorgvrager en zo nodig andere hulpverleners betrekken;
  • streven naar juiste, samenhangende en kwalitatief hoogwaardige zorg volgens de algemeen aanvaarde normen.

Alle hulpverleners:

  • conformeren zich minimaal aan de kwaliteitseisen van hun eigen beroepsgroep en
  • onderschrijven de noodzaak van:een open werkhouding; bereidheid tot kritische reflectie; openstaan voor kritiek van anderen en gerichtheid op samenwerking met de zorgvrager en andere hulpverleners.
  • werken volgens de principes van evidence based medicine
  • geven aan dat toelating van nieuwe leden binnen het eerstelijns centrum dient te geschieden via een nog nader te preciseren democratische besluitvorming.